کود سولفات روی

کود سولفات روی

سولفات روی

اهمیت:

 عنصر روی برای فعالیتهای آنزیمی تولید هورمونهای رشد تلقیح باروری و تشكیل میوه ضروری بوده و كمبود آن باعث ریز برگی ، تاخیر در باز شدن برگها و گلها ریزش میوه سر خشكیدگی ومحدودیت رشد می شود . این عنصر فعال كننده ی بیش از 300 نوع آنزیم در انسان دام و گیاه است و در مجموعه مكنیسم های حفاظتی بدن نقش كلیدی دارد.

مشخصات كود:

آهكی بودن خاكها ph بالا ماده آلی كم و مصرف زیاد كودهای فسفاته از عواملی هستند كه قابلیت استفاده این عنصر را برای گیاهان محدود كرده و خسارات جبران نا پذیری را بر میزان تولید وكیفیت محصولات وارد می نماید . استفاده از كودهای شیمیایی حاوی این عنصر به خصوص به همراه ماده الی گوگرد و باكتریهای مربوطه باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و بسیاری از نا رسائیهای تغذیه ای را بر طرف می سازد . این كود به دو صورت خشك(ZnSo4H2o)با 34 درصد روی و یا ابدار(ZnSo4 7H2o)با 24 درصد روی تولید و بسته بنی شده و به صورت پودر عرضه میشود.

روش زمان و مقدار مصرف:

این كود از طریق جایگذاری عمقی (موضعی چالكود و نواری) ومحلول پاشی قلابل استفاده است.در خاكهای سبك بت آبیاری نیز قابل استفاده می باشد اما تحت این شرایط بازیافت آن كمتر خواهد بود. محلولپاشی پنج در هزار آن به همراه اوره و اسید بوریك در پاییز و اوایل بهار قبل از باز شدن شكووفه ها در افزایش تشكیل میوه بسیار مفید است.

درختان:در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه كوود حیوانی وگوگرد به صورت چالكود یا كانال كود به میزان 2000 تا 300 گرمبه ازاء هر درخت بارور استفاده می شود.

نباتات زراعی: هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر كودهای زمستانه به میزان 60 تا 80 كیلو گرم در هكتار در زیر خاك مصرف می شود.

محلول پاشی: در درختان ممیوه به نسبت 3تا5 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 3تا4 هزار محلول پاشی می شود.

گیاهان و مناطق مورد مصرف: كمبود روی در خاكهای آهكی با phبالا در ایران شایع و علائم و عوارض ناشی از كمبود این عننصر در اكثر نقاط ایران به چشم ممی خورد. مصرف كودهای حاوی روی در این اراضی برای اكثر محصولات مفید است مصرف این كود به تدریجعوارض ناشی از كمبود روی را بر طرف و گلدههی تشكیل میوه میزان عمللكرد را افزایش خواهد داد .

نكات فنی: مصرف این كود به صورت 1تا2 سال در میان از كمبود این عنصر جلوگیری می كند.مصرف این كود مخلوط با كود حیوانی خصوصا در محدوده فعلیت ریشه باعث افزایش كارآیی كود سولفات روی می شود.

نظر بدهید