کود سولفات منگنز

کود سولفات منگنز

سولفات منگنز

اهمیت :

 منگنز نقش كلیدی در تشكیل كلروپلاست و سیستمهای آنزیمی گیاه داشته و مصرف این كود باعث بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش تولید محصول خواهد شد.منگنز فعال كننده ی تعداد زیادی آنزیم در انشان است.

مشخصات كود :

آهكی بودن خاكها PH بالاماده آلی كم و مصرف نا متعدل كودها از عواملی هستند كه قابلیت استفاده این عنصر را برای گیاهان محدود كرده و خسارات جبران ناپذیری را بر میزان تولید و كیفیت محصولات وارد می كنند علائم و عوارض ناشی از كمبود این عنصر در اكثر نقاط ایران و در اغلب محصولات به چشم می خورد . استفاده از كودهای شیمیایی حاوی این عنصربه خصوص همراه ماده آلی گوگرد و باكتریهای مربوطه باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و بسیاری از نارسائیهای تغذیه ای را بر طرف می سازد. سولفات منگنز با فرمول شیمیایی MnSo4.H2o حاوی 24 درصد منگنز است كه به صورت پودری تولید و در بسته بندیهای 25 كیلوگرمی عرضه می گردد.

روش زمان و مقدار مصرف :

ین كود از طریق جایگذاری عمقی(موضعی چالكود و نواری )و محلولپاشی قابل مصرف است . درخاكهای سبك با اب آبیاری نیز قابل مصرف است اما تحت این شرایط بازیافت آن كمتر خواهد بود.

درختان : در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه كود حیوانی و گوگرد به صورت چال كود یا كانال كود به میزان 200 تا 300 گرم به ازاء هر درخت بارور مصرف می شود .

نباتات زراعی : هنگام تهیه بستر بذر همراه با سلیر كودهای زمستانه به میزان 50 تا 80 كیلوگرم در هكتار زیر خاك مصرف می شود.

محلول پاشی: در درختان میوه به نسبت 3 تا 4 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 2تا3 در هزار محلول پاشی می گردد.

گیاهان و مناطق مورد مصرف:

 كمبود منگنز در خاكهای آهكی با PH بالا و خصوصا با بافت سبك در اكثر نفاط ایران و محصولات گزارش شده است .مصرف كودهای حاوی مكنگنز در این اراضی به تدریج عوارض ناشی از كمبود را بر طرف و میزان كلروفیل فتوسنتز و عملكردرا افزایش خواهد داد.

نكات فنی:

 مصرف این كود به صورت 1 تا2 سال در میان از كمبود این عنصر جلوگیری می كند.. مصرف این كود مخلوط با كود حیوانی خصوصا در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش كار آیی كود سولفات منگنز می شود.

نظر بدهید