مطالب آموزشی

کشت زعفران به روش آیروپونیک

در این مقاله می خوانید : مطالعات فنی تاسیس گلخانه کشت زعفران آیروپونیک اهداف توسعه کشت زعفران نیازهای اکولوژیکی زعفران مراحل زندگی زعفران انتخاب پیاز (بنه) مناسب برای کشت زعفران آشنایی با روش آیروپونیک (هواکشت) مزایای رقابتی سیستم آئروپونیک مقایسه ای بین سه سیستم کشت در خاک، هیدروپونیک و آئروپونیک