مطالب آموزشی

پرورش قارچ صدفی خوراکی

قارچ ها از گروه موجودات زنده ای هستند که روی مواد آلی رشد و نمو می کنند و مواد غير قابل مصرف برای انسان، از قبیل سلولز، همی سلولز و لیگنین را به کمک انواع آنزیم های مترشحه شکسته و به مواد قابل استفاده برای رشد خود تبدیل می کنند. در نهایت این اندام های رویشی و بخصوص زایشی تولید شده در برخی از قارچ ها بعنوان غذا و مواد دارویی برای انسان مصرف می شوند. همچنین باقیمانده مواد پس از برداشت محصول قارچ را نیز می توان به عنوان خوراک دام و یا کود برای مزارع استفاده کرد.