مطالب آموزشی

کود سولفات روی

عنصر روی برای فعالیتهای آنزیمی تولید هورمونهای رشد تلقیح باروری و تشكیل میوه ضروری بوده و كمبود آن باعث ریز برگی تاخیر در باز شدن برگها و گلها ریزش میوه سر خشكیدگی ومحدودیت رشد می شود . این عنصر فعال كننده ی بیش از 300 نوع آنزیم در انسان دام و گیاه است و در مجموعه مكنیسم های حفاظتی بدن نقش كلیدی دارد.