مطالب آموزشی

کشت قارچ گانودرما

قارچ گانودرما به عنوان یکی از اسرار شرق در نظر گرفته می شود، گانودرما جایگاه ویژه ای در آسیا دارد زیرا در این قاره به عنوان قارچ دارویی در طب سنتی چین به قدمت بیش از ۴۰۰۰ سال استفاده می شده است و اکنون هم استفاده می شود.

پرورش قارچ دکمه ای

مصرف قارچ از دوران پیش از تاریخ و احتمالاً در دوره شکار شروع شده ولی کشت قارچ تا سال های زیادی مرسوم نبوده است. در ابتدا قارچ ها تنها از راه جمع آوری در طبیعت به دست می آمدند و هیچ گونه ای از قارچ زیر کشت قرار نداشت. حتی امروزه تنها گونه هایی محدود از قارچ قابل کشت در شرایط گلخانه ای هستند و بسیاری از قارچ های خوراکی همواره به طور مستقیم از طبیعت برداشت می شوند.

پرورش قارچ صدفی خوراکی

قارچ ها از گروه موجودات زنده ای هستند که روی مواد آلی رشد و نمو می کنند و مواد غير قابل مصرف برای انسان، از قبیل سلولز، همی سلولز و لیگنین را به کمک انواع آنزیم های مترشحه شکسته و به مواد قابل استفاده برای رشد خود تبدیل می کنند. در نهایت این اندام های رویشی و بخصوص زایشی تولید شده در برخی از قارچ ها بعنوان غذا و مواد دارویی برای انسان مصرف می شوند. همچنین باقیمانده مواد پس از برداشت محصول قارچ را نیز می توان به عنوان خوراک دام و یا کود برای مزارع استفاده کرد.