مطالب آموزشی

واقعیت کشت زعفران گلخانه ای

کشاورزان عزیز اخیرا عده ای سودجو که متاسفانه تعدادشان کم هم نیست سعی دارند با تبلیغات فریبنده کشاورزان را تشویق به کشت گلخانه ای زعفران نمایند… تعدادی زیادی به ما مراجعه کرده اند که قصد دارند کلاس اموزشی برگزار کنند و براشون تبلیغ کنیم… علی رغم اینکه پیشنهاد مبالغ ریالی زیادی داشتند ولی کاملا مشخص بود که هدفشان سودجویی هست.. یکی از این به اصطلاح اساتید هنوز نمیدانستن که پیاز مادری هرسال ازبین میرود… دیگری هنوز توان تحلیل آنالیز یک کود ساده را نداشت… از آنجا که از ابتدای فعالیت مجموعه

کود کمپوست

کمپوست عبارت از بقایای گیاهی و حیوانی، زباله های شهری و یا لجن فاضلاب است که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند، بطوری که مواد سمی آنها از بین رفته، مواد پودر شده و فرم اولیه خود را از دست داده باشند. برای تهیه کمپوست می توان از بقایای چوب بریها‏، زباله شهری،‏ بقایای کشتارگاهها و کارخانه های کنسرو ماهی ، لجن فاضلاب و اجساد گیاهان پست غیرآوندی استفاده نمود.

کود نیترات پتاسیم

ازت و پتاسیم از عناصری هستند که به مقدار قابل توجهی توسط گیاه ازخاک برداشت شده وبایستی درطول دوره رشد همواره به مقدارکافی ازخاک دراختیارگیاه قرارگیرد.نیترات پتاسیم یک کود کاملا محلول درآب است که می توان از آن درهرمرحله ازرشد گیاه استفاده نمود.ازت موجود دراین کود باعث بهبود رشد رویشی می شود وپتاسیم آن دربهبود کیفیت،افزایش مقاومت به خشکی،شوری و آفات و بیماریها بسیارموثراست.نیترات پتاسیم کود بسیار مناسبی برای برطرف کردن کمبود پتاسیم در هر مرحله از رشد گیاه است.