ترجمه

یک مترجم حرفه ای به طور کلی گفتگو بین دو نفر را که به زبان های مختلف صحبت می کنند یا یک سند را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کند. این ممکن است شامل اسپانیایی، فرانسوی، عربی، آلمانی، پرتغالی، چینی یا هر زبان دیگری به یا از انگلیسی باشد.

نتیجه ای پیدا نشد